Komuniakt nr 8 Prezesa ŚSRM

Koleżanki i Koledzy!

Serdeczne witam po dłuższym okresie spowodowanym przerwą wakacyjną. Lato, które niebawem się skończy pokazało nam, że potrafi być piękne i przyznam trochę nas rozpuściło i rozleniwiło. Mam nadzieję, że wszyscy wspaniale wypoczęli, naładowali akumulatory i pełni zapału do pracy, z głowami pełnymi nowych pomysłów wkraczają w okres jesienny.

W okresie ostatniego półrocza odbyły się 2 Rady Krajowe w PFSRM. Jedna w czerwcu w Warszawie, w której uczestniczył mój zastępca kol. Krzysztof Urbańczyk, oraz we wrześniu w Sopocie, w przededniu XXVII Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych organizowanej przez Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych i Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Najważniejsze sprawy omawiane na Radach Krajowych dotyczyły spraw związanych ze Standardami Zawodowymi. Jak wiadomo, obecnie Standardy Zawodowe maja być przygotowywanie przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 czerwca 2018r. powołano Radę Standardów Zawodowych Wyceny Nieruchomości. W powołanej w czerwcu pod nową nazwą radzie wyodrębniono komisję do spraw opracowania standardów zawodowych. Będzie ona odpowiedzialna za merytoryczną weryfikację projektów standardów zawodowych, przygotowanych przez poszczególne zespoły specjalistów, a także za nadzór nad tymi zespołami oraz ich wsparcie przy pracach nad standardami zawodowymi (ukierunkowanie prac). Druga komisja – do spraw opiniowania standardów zawodowych – będzie przedstawiała opinie wobec opracowanych przez zespoły specjalistów projektów standardów zawodowych.
Wypracowane przez radę projekty będą przekazywane do zaopiniowania przez środowisko zawodowe rzeczoznawców majątkowych. Po zasięgnięciu opinii szef resortu inwestycji i rozwoju na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami będzie ustalał oraz ogłaszał dany standard w Dzienniku Urzędowym w drodze obwieszczenia.

Przewodniczącym Rady jest prof. Mieczysław Prystupa.
W składzie Komisji do spraw opracowania standardów zawodowych są:
mgr inż. Joanna Monika Szapiro-Nowakowska (przew.)
dr Anna Beer-Zwolińska
mgr inż. Krzysztof Bratkowski
mgr inż. Jerzy Dąbek
mgr Tomasz Ciodyk
dr inż. Aldona Góźdź
mgr inż. Romuald Gromulski
dr hab. Magdalena Habdas
dr inż. Elwira Laskowska
mgr Barbara Majewska
mgr inż. Małgorzata Skąpska
Komisję do spraw opiniowania standardów zawodowych tworzą:
dr inż. Jan Konowalczuk (przew.)
mgr inż. Zbigniew Brodaczewski
prof. Ryszard Cymerman
prof. Ewa Kucharska-Stasiak
prof. Wojciech Wilkowski
prof. Sabina Źróbek

Obecnie najbardziej oczekiwanym przez środowisko jest standard dotyczący wyceny odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi. PFSRM przygotowała projekt Standardu Zawodowego dla podejścia dochodowego, który został szeroko omówiony i dyskutowany na XXVII KKRM w Sopocie. W tym miejscu chciałam wyrazić uznanie za przygotowanie bardzo ciekawej Konferencji, na której w pierwszym dniu usłyszeliśmy referaty na temat między innymi dekretu warszawskiego, oszacowanych z niezwykłą precyzją strat w nieruchomościach Warszawy w wyniku działań wojennych czy też referat pn. „Rzeczoznawca majątkowy w średniowiecznej Polsce", opracowany przez rzeczoznawcę majątkowego Jana Kurylczyka -wielkiego pasjonata historii, autora wielu opracowań historycznych.
Wieczorem w eleganckich pomieszczeniach hotelu Sheraton odbyły się uroczyste obchody jubileuszu XXV-lecia PFSRM poprowadzone przez Prezydenta kol. Marka Wiśniewskiego. Najwyższym odznaczeniem jaki może otrzymać rzeczoznawca majątkowy medalem „AMICUS DE REBUS PERITORUM POLONORUM” tym razem, decyzją Kapituły odznaczona została kol. Celina Hoffman - prezes Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, której serdecznie pogratulowałam w imieniu swoim jak i całego śląskiego środowiska. Rada Krajowa PFRSM przyznała naszym koleżankom i kolegom:

Złote honorowe odznaczenia PFSRM:
1.Goebel Tomasz
2.Jurgielewicz Jerzy
3.Kazimierska Elżbieta

Srebrne honorowe odznaczenia PFSRM:

1. Bagiński Jan
2.Bednarczyk Włodzimierz
3.Biegun Jan
4.Czaplicka-Gutry Hanna
5.Jędraszczyk Zbigniew
6.Marchewka Tomasz
7.Pastwa Wojciech

Brązową honorową odznaką otrzymał kol. Stanisławski Dariusz.

Wszystkim odznaczonym koleżankom i kolegom gratuluję i dziękuję za ich dotychczasową pracę. Szkoda, że nikt z wyżej wymienionych osób poza kol. Wojtkiem Pastwą nie uczestniczył w Konferencji i tak zacnym Jubileuszu organizacji na rzecz, której społecznie pracują. Obecny Prezydent Federacji, a nasz kolega Marek Wiśniewski przygotował obchody Jubileuszu na wysokim poziomie. Występ zespołu "Klenczon Projekt" przywołał wspomnienia wczesnej młodości wielu uczestników Konferencji, a film opowiadający historię organizacji z udziałem wszystkich dotychczasowych Prezydentów, za wyjątkiem nieżyjącego kol. Wacława Baranowskiego, którego bardzo ciepło wspominał w filmie kol. Henryk Jędrzejewski to był wspaniały pomysł. GRATULACJE Marku !!!

Wracając do naszych obowiązków zapraszam jeszcze, tych niezdecydowanych, na najbliższe organizowane przez  Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych dwudniowe, wyjazdowe szkolenie nt. „ Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Odszkodowania za drogi publiczne”, które odbędzie się w październiku w Brennej. Część szkoleniową poprowadzi dr Mirosław Gdesz, natomiast popołudniu zaplanowana została część warsztatowa, którą poprowadzę ja oraz Aleksandra Olczyk. Dodatkowo zaplanowaliśmy czas na korzystanie ze strefy SPA , a wieczorem będzie okazja do wspólnej zabawy i oderwania się od codziennych problemów. Szczegóły na stronie internetowej www.srm.com.pl w zakładce „szkolenia”.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do udziału we wspólnej nauce i wymianie doświadczeń zawodowych.

Ewa Łukasik-Kisiel

Prezes ŚSRM