Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Jesteś tutaj: Start

Aktualności

Komunikat Biura ŚSRM

Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że biuro Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach przy ul. Dąbrowskiego 22/113 w dniach 5 czerwca i 12 czerwca 2015r. (tj. piątek)  będzie nieczynne.

Poprawiony: środa, 20 maja 2015 12:47

Informacja Rady ŚSRM

Drukuj PDF

Szanowne Koleżanki i Koledzy członkowie ŚSRM

Rada Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych podejmuje szereg działań statutowych związanych z funkcjonowaniem i rozwiązywaniem problemów lokalnego środowiska rzeczoznawców majątkowych. Biorąc pod uwagę lokalny charakter działalności istotnym elementem jest stworzenie właściwego klimatu wokół naszego zawodu  na szczeblu  krajowym, a do tego potrzebne jest wsparcie centrali czyli PFSRM w Warszawie.

Najwyższą władzą Federacji jest Rada Krajowa, która pracuje na podstawie uchwalonego Regulaminu.  Posiedzenia zwyczajne Rady Krajowej odbywają się nie rzadziej niż raz na pół roku i zwołuje je Prezydent Federacji poprzez zawiadomienie członków Rady na piśmie na 14 dni przed terminem posiedzenia. Z uwagi na małą ilość spotkań w ciągu roku najwyższej władzy Federacji, istotnym zagadnieniem jest właściwe przygotowanie się do go tego rodzaju posiedzeń aby nakreślić zadania dla Zarządu Federacji oraz dokonać jego rozliczenia z narzuconych i statutowych obowiązków.

Przedstawiciel naszego środowiska Prezes Marek Wiśniewski, będący członkiem  Rady Krajowej PFSRM w Warszawie, aktywnie uczestniczy w jej posiedzeniach i w uzgodnieniu z Radą Stowarzyszenia formułuje  szereg wniosków mających na celu uporządkowanie spraw organizacyjnych oraz poprawę jakości pracy zarządu Federacji.

Zgodnie § 9 Statutu PFSRM w Warszawie Rozdział II "Cele, zadania i formy działania" Federacja realizuje swoje cele w granicach obowiązujących przepisów prawa i ma za zadanie rozwiązywanie problemów środowiska rzeczoznawców majątkowych. Cele działania Federacji  opisane są szczegółowo w § 10 Statutu.

Przed ostatnim posiedzeniem Rady Krajowej w dniach 23.03 - 24.03.2015 r w Warszawie odbyło się w dniu 21.03.2015 nadzwyczajne posiedzenie Rady ŚSRM, zwołane przez Prezesa w celu sformułowania wniosków w związku z brakiem wywiązywania się władz Federacji z jej statutowych obowiązków poprzez nie stosowanie się do Regulaminu Rady Krajowej w zakresie przygotowania i przedstawiania w wymaganym terminie sprawozdań  dla przedstawicieli sfederowanych Stowarzyszeń na potrzeby udzielenia zarządowi absolutorium.

Zgodnie z Regulaminem Rady Krajowej Par 4 pkt 2 i 3 :

„2. posiedzenie Rady zwołuje Prezydent zawiadamiając pisemnie członków Rady o miejscu terminie i proponowanym porządku obrad na dwa tygodnie przed posiedzeniem.

3. do zawiadomienia dołącza się protokół z poprzedniego posiedzenia Rady oraz inne materiały związane z tematyką obrad.

Wyciąg z Protokołu  z posiedzenia Rady ŚSRM w dniu 21.03.2015r jest do wglądu na stronie ŚSRM gdzie zawarto szereg uwag związanych z przygotowaniem materiałów i sprawozdań przez Zarząd Federacji na posiedzenie Rady Krajowej oraz wskazano na mankamenty dotyczące spraw formalno-organizacyjnych w pracy Zarządu Federacji i biura.

  • Wnioski do Komisji wniosków PFSRM sformułowane przez Radę ŚSRM na posiedzenie Rady Krajowej były następujące:

1. Wniosek o ustanowienie Rady Nadzorczej spółki „BAZA.PL” oraz sposobu wyboru jej składu.

2. Wniosek o  ujawnienie:

- umowy spółki „BAZA.PL" oraz pełnych kosztów jej powołania.

- wysokości wynagrodzeń Zarządu i prokurenta, oraz sposobu kształtowania wynagrodzeń.

- celu powołania Prokurenta, omówienia i uzasadnienia wyboru tej, a nie innej osoby na to stanowisko, korzyści dla spółki z powołania prokurenta.

- zakresu zwykłego zarządu w spółce BAZA.PL w kontekście podejmowania działań gospodarczych, a także sposobu informowania Rady Krajowej o czynnościach przekraczających zwykły zarząd, ich trybie i uzyskiwaniu zgody na te czynności od Rady Krajowej.

3. Wniosek  o głosowanie tajne nad absolutorium dla Zarządu.

4. Wniosek o połączenie kadencyjności jednostek organizacyjnych PFSRM z kadencyjnością Zarządu PFSRM. (podjęcie uchwały o stosowny zapis w statucie PFSRM i regulaminach)

5. Wniosek o podjęcie uchwały przez Krajową Radę, w związku z zaistniałą sytuacją na obecnym posiedzeniu Rady Krajowej, zobowiązującą Zarząd do przestrzegania przesyłania członkom Rady Planu porządku Posiedzenia Rady wraz z kompletem załączników i dokumentów w terminie co najmniej 2 tygodni przed posiedzeniem Rady  z rygorem zamknięcia posiedzenia Rady i wyznaczeniem innego terminu, lub wykluczenie z obrad punktów porządku proponowanego przez Zarząd

6. Wniosek o wykreślenie z  Planu (porządku) Posiedzenia Rady punktu 5. [punkt 5, porządku posiedzenia: Sprawozdanie z działalności Zarządu następujących po ostatnim posiedzeniu RK w grudniu 2014 r. Uchwała w sprawie sprawozdania finansowego za rok 2014. (Projekt Uchwały Nr 1)]

Zgodnie z § 29.1 p. 11 i 12 statutu PFSRM należy przedstawić roczne sprawozdanie z działalności  Federacji przez Prezydenta Federacji i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej oraz ostatecznie sprawozdanie finansowe parafowane przez Zarząd PFSRM (zatwierdzenie rocznych budżetów)

oraz punktu 7 porządku posiedzenia:

1.Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Projekt uchwały nr 2)

Zgodnie z Regulaminem Rady Krajowej Par 4 pkt 2 i 3 :

„2. posiedzenie Rady zwołuje Prezydent zawiadamiając pisemnie członków Rady o miejscu terminie i proponowanym porządku obrad na dwa tygodnie przed posiedzeniem.

3. do zawiadomienia dołącza się protokół z poprzedniego posiedzenia Rady oraz inne materiały związane z tematyką obrad.

7.  Wniosek o zobowiązanie Zarządu do przedstawienia uzupełniających pisemnych informacji z działalności Zarządu PFSRM za okres od 01.01.2015. – do 31.03.2015r. w zakresie:

- lobbingu na rzecz sfederowanych stowarzyszeń i ich członków, w szczególności odpowiedzi na prasowe doniesienia stawiające rzeczoznawców w niekorzystnym świetle (działalność MONITORINGU MEDIÓW), ilość pism i rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań,

- w zakresie działań podjętych przez Federację w obszarze działań Banków, Pośredników na rynku zleceń wycen i Rzeczoznawców, ilość pism i rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań,

- w zakresie ustosunkowania się do informacji – doniesień o charakterze być może pomówień, o osobistym zaangażowaniu członków Zarządu PFSRM w działalność Pośredników na rynku zleceń wycen, wraz z informacją o rodzaj podjętych działań, strony korespondencji lub spotkań

8. Wniosek o

1. przeprowadzenie audytu z działalności gospodarczej PFSRM, w tym umów o współpracy wraz z rozliczeniem finansowym z osobami zewnętrznymi, tę czynność należy zlecić Audytorskiej Firmie Zewnętrznej, a jej wybór powierzyć Komisji Rewizyjnej

2. przeprowadzenie audytu wewnętrznego  w zakresie rejestru protokołów z posiedzeń Zarządu i Krajowej Rady  PFSRM, oraz realizacji przez Zarząd podjętych uchwał, w szczególności przeciwdziałania negatywnym zjawiskom dla środowiska Rzeczoznawców Majątkowych; tę czynność należy zlecić Audytorskiej Firmie Zewnętrznej, a jej wybór powierzyć Komisji Rewizyjnej

3. sporządzenie protokołu zamknięcia współpracy z Związkiem Banków Polskich z analizą wzajemnych rozliczeń; zlecenia na tłumaczenia tekstów, etc. Tę czynność należy zlecić Zarządowi PFSRM, a protokół przedłożyć  Komisji Rewizyjnej i Firmie Audytorskiej do oceny i analizy

9. Wniosek o audyt umowy z Firmą PROPABLIC i na jej podstawie wykonywanych czynności, sporządzenie sprawozdania przez Zarząd PFSRM korzyści dla Stowarzyszeń i rzeczoznawców płynących ze współpracy z firmą oraz czynności podjętych przez Zarząd PFSRM w konsekwencji informacji uzyskanych od Firmy PROPUBLIC. Przedłożenie Radzie Krajowej bilansu korzyści i kosztów z realizacji tej umowy.

Zgodnie z § 30 statutu Federacji

1. Uchwały Rady Krajowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przedstawicieli dysponujących co najmniej 1/2 ogólnej liczby głosów w Radzie.

Nie wszystkie wnioski  przedstawiciela ŚSRM  spotkały się ze zrozumieniem i poparciem  innych przedstawicieli sfederowanych Stowarzyszeń. Niestety demokracja nie zawsze pozwala na skuteczne działania. Rada ŚSRM pragnie podkreślić, że sformułowania i wnioski skierowane do Rady Krajowej i Zarządu nie należy traktować jako próbę podważenia zasadności funkcjonowania Federacji. Posiadanie przedstawicielstwa w stolicy gdzie podejmuje się kluczowe decyzje polityczne dla kraju jest zasadne. Władze Federacji powinny się skupić i reagować w większym  stopniu i skuteczniej na problemy i negatywne sygnały  związane z funkcjonowaniem środowiska rzeczoznawców, lobbowania zawodu rzeczoznawcy i dbania o właściwy wizerunek. Odprowadzamy na konto  Federacji  składkę wys. 8,00 zł/m-c od każdego naszego członka Stowarzyszenia [ łącznie 3808 zł/m-c ]  i oczekujemy skuteczniejszego działania  zgodnie z przyjętym zasadami  określonymi w Statucie i obowiązujących regulaminach.

Na stronie ŚSRM w zakładce dla członków został zawieszony protokół z posiedzenia Rady Krajowej PFSRM w Warszawie w dniach 23.03 - 24.03.2015 r. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.

 

W imieniu

Rady Śląskiego Stowarzyszenia

Rzeczoznawców Majątkowych

Jerzy Jurgielewicz

Sekretarz Rady

 

Katowice 13.05.2015 r.

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz plik (Protokol RK_23_24 03 2015-1.pdf)Protokol RK_23_24 03 2015-1.pdf 418 Kb
Pobierz plik (RK 23_24.03.2015 głosowania.xls)RK 23_24.03.2015 głosowania.xls 350 Kb
Poprawiony: środa, 13 maja 2015 13:57

Wystąpienie ŚSRM do NSA

Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się wystąpienie Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Kopia pisma została przesłana także do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Załączniki:
PlikOpisRozmiar pliku
Pobierz plik (Pismo do NSA.pdf)Pismo do NSA.pdf 2080 Kb

Strona 1 z 13

W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information