Relacja z posiedzenia plenarnego Komisji Opiniującej ŚSRM

Czy opiniowanie i podleganie opiniowaniu to integralna część naszej praktyki zawodowej?

Czy zatem prace Komisji Opiniującej powinny być zestandaryzowane?

Prawie 93% ankietowanych w ogólnopolskiej ankiecie dotyczącej art.157 UGN odpowiedziało na drugie pytanie twierdząco.

Miło nam poinformować, że na posiedzeniu plenarnym Komisji Opiniującej ŚSRM w dniach 11-12.10.2022r., w których uczestniczyła również Rada ŚSRM zapadła decyzja o przygotowaniu Standardu oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego przez Komisję Opiniującą ŚSRM, który będzie określał między innymi zakres procesu opiniowania.

Na posiedzeniu plenarnym KO ŚSRM Przewodniczący Zenon Marczuk omówił bieżącą działalność KO, zaprezentował propozycje zmian w Regulaminie, w szczególności dotyczące Kolegium Arbitrażowego.

Uwarunkowania formalno-prawne czynności Komisji Odpowiedzialności Zawodowej przedstawił Z-ca przewodniczącego KOZ Zdzisław Hajdasz.

Przeglądu zmian zasad wykonywania recenzji (opiniowania i ocen) operatów szacunkowych w Polsce dokonał dr Jan Konowalczuk, dzięki któremu uczestnicy posiedzenia mogli się również pochylić nad aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami przy recenzowaniu operatów szacunkowych w USA i UK.

W efekcie tego niezwykle owocnego spotkania Rada Stowarzyszenia podjęła dnia 12.10.2022 r. jednogłośnie Uchwałę o powołaniu Zespołu ds. Opracowania Standardu opiniowania operatów szacunkowych i zatwierdziła następujący jego skład:

- Krzysztof Urbańczyk – Kierownik Zespołu,

- Joanna Grajewska – Członek Zespołu,

- Aleksandra Olczyk – Członek Zespołu,

- Jan Siudziński – Członek Zespołu,

- Katarzyna Wysocka - Marzec – Członek Zespołu.


Przed Zespołem ważne zadanie, nie tylko dla środowiska rzeczoznawców majątkowych, ale w szeroko pojętym interesie społecznym.

Jak wyjaśnił bowiem Trybunał Konstytucyjny w swoim stanowisku z dnia 02.04.2014r. SK26/13

„Przedmiotem ochrony w takim postępowaniu nie są prawa rzeczoznawcy, a sytuacja prawna podmiotów, która uległa aktualizacji w oparciu o sporządzony przez niego operat szacunkowy.(…).

„[…]korporacja zawodowa zyskuje w systemie prawnym pozycję monopolistyczną w zakresie sprawowania nadzoru nad prawidłowością sporządzania operatów szacunkowych.

„[…]instrument kwestionowania prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego służy zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu prawnego, między innymi chroniąc rynek nieruchomości przed nadużyciami, gwarantując konstytucyjne prawo własności oraz realizując szereg innych celów szczególnych, również określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Wioleta Lisik
Członek Rady ŚSRM