Szkolenie dla kandydatów na rzeczoznawcę majątkowego

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
W KATOWICACH

zaprasza na szkolenie dotyczące przebiegu egzaminu
dla kandydatów do zawodu rzeczoznawcy majątkowego

Szczegółowy program szkolenia w załączniku nr 1.

Miejsce: Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach ul. Dąbrowskiego 22 pok.115

Odpłatność za udział w szkoleniu:

    • 125,00 zł/os.- dla osób, które zakończyły praktykę w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach,
    • 185,00 zł/os. - dla pozostałych osób.

Szkolenie odbędzie się w dniu:

  • TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE PODANY PO 1 SIERPNIA 2017r.


Warunkiem zakwalifikowania się na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z potwierdzeniem wpłaty.
Przelew na konto PKO BP SA nr 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908.

Zgłoszenia  prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: info@srm.com.pl lub faksem na nr 32 253 07 27.

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.                Ilość miejsc ograniczona!

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 6 osób.

Praktyki dla kandydatów na rzeczoznawców

ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH W KATOWICACH
prowadzi praktyki zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r.
zgodnie z art. 177, ust. 5, ustawy o gospodarce nieruchomościami.


W ramach praktyki zawodowej uczestnik samodzielnie sporządza projekty operatów szacunkowych, w których określi wartość 6 rodzajów nieruchomości spośród następujących:

1. nieruchomości lokalowej, w podejściu porównawczym, metodą porównywania parami,
2. nieruchomości zabudowanej, w podejściu porównawczym, metodą korygowania ceny średniej,
3. nieruchomości przynoszącej lub mogącej przynosić dochód, w podejściu dochodowym,
4. budynku lub budowli, w podejściu kosztowym,
5. nieruchomości gruntowej w celu aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,
6. nieruchomości rolnej lub leśnej w celu ustalenia odszkodowania za wywłaszczenie,
7. nieruchomości gruntowej w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
8. nieruchomości jako przedmiotu ograniczonego prawa rzeczowego;

Praktyki trwają 6 miesięcy.

Rozpoczęcie praktyk: 01.10.2017 r. - 15 wolnych miejsc

Rekrutacja do 10 września 2017 r. lub do wyczerpania miejsc. 

Aby rozpocząć praktykę zawodową w Śląskim Stowarzyszeniu Rzeczoznawców Majątkowych należy złożyć wymienione niżej dokumenty w oryginale oraz dokonać następujących opłat:

1. Wypełniony formularz wniosku o wydanie dziennika praktyk (załącznik nr 1),
2. Oświadczenie dot. spełnienia przez kandydata, warunków umożliwiających przystąpienie do praktyki zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości (załącznik nr 2),
3. Oryginał świadectwa ukończenia studiów wyższych oraz studiów podyplomowych,
4. Potwierdzenie dokonania 3 wpłat:

  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 85 1020 2313 0000 3902 0133 6908 - Opłata za czynności administracyjne400,00 zł,
  • na konto Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 10 1240 6218 1111 0000 4612 9574 - Opłata za wydanie dziennika praktyk121,40 zł,
  • na konto Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych, nr konta: 41 1020 2313 0000 3102 0149 9888 - Koszt praktyki zawodowej – 2.238,00 zł.

O PRZYJĘCIU NA PRAKTYKĘ DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZŁOŻONYCH DOKUMENTÓW WG. POWYŻSZEGO WYKAZU (DOKUMENTACJA NIEKOMPLETNA NIE BĘDZIE BRANA POD UWAGĘ W PROCESIE REKRUTACJI). ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA.

Dokumenty wysłane drogą elektroniczną nie biorą udziału w rekrutacji.

Kontakt:
Śląskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
ul. Dąbrowskiego 22/113
40-032 Katowice
tel./kom. 32 2530727 / 500062113
e-mail: info@srm.com.pl

Biuro czynne:
pon. 08.00 – 17.00; wt. śr. czw. 08.00 – 16.00; pt. 08.00 – 14.00