Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2020 roku

Autor: Krzysztof Rożko Tagi: Prawo,

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego, a także materiały informacyjne znalezione na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.


Nowe przepisy prawne w IV kwartale 2020 roku

W artykule wykorzystano omówienia ustaw przedstawione na stronach internetowych Prezydenta RP oraz omówienia wyroków Trybunału Konstytucyjnego przedstawione na stronach internetowych Trybunału Konstytucyjnego, a także materiały informacyjne znalezione na stronach Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Zmiana sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Od 6 października 2020 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Rozporządzenie doprecyzowuje wiele zasad przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 24 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 206/2020, poz. 1698).

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 9/2020, poz. 65, z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 208/2014, poz. 1490).

Jednolity tekst ustawy - Kodeks cywilny.

Od 10 października 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy - Kodeks cywilny.

Kodeks reguluje stosunki cywilnoprawne między osobami fizycznymi i osobami prawnymi.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 210/2020, poz. 1740).

Zmiana sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Od 17 października 2020 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Rozporządzenie zmienia sposób naliczania wysokości czynszu dzierżawnego dla drzew i krzewów owocowych.

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 29 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 206/2020, poz. 1699).

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 50/2020, poz. 396, późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 153/2016, poz. 1186).

Dalsze obostrzenia zasad usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa.

Od 20 października 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Celem noweli jest zapewnienie możliwości sprawniejszego działania Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (dalej określanej jako „Komisja”). Jej celem jest ponadto zwiększenie ochrony praw byłych oraz obecnych lokatorów nieruchomości warszawskich.

Mając na względzie realizację powyższych założeń nowelizacja wprowadza zmiany w ustawie o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa . Zmiany powyższe obejmują:

 • wprowadzenie możliwości działania Komisji w drodze wystąpienia do sądu z wnioskiem o zawieszenie postępowania lub wstrzymanie czynności organu egzekucyjnego również odnośnie postępowań o opróżnienie lokalu służącego zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych w nieruchomości warszawskiej będącej przedmiotem decyzji reprywatyzacyjnej,
 • wprowadzenie regulacji umożliwiającej nałożenia przez Komisję obowiązku zwrotu równowartości nienależnego świadczenia również na osobę, która nabyła prawa lub roszczenia, o których mowa w art. 7 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawa (dalej „dekret”), a następnie dokonała ich zbycia lub przeniesienia pod tytułem darmym,
 • wprowadzenie regulacji wskazującej, iż w decyzji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną Komisja nakładając obowiązek zwrotu równowartości nienależnego świadczenia wskazuje termin zwrotu nie krótszy niż  30 dni od dnia wydania decyzji; w razie nieuiszczenia należnej kwoty w terminie wskazanym w decyzji, należne są odsetki ustawowe za opóźnienie,
 • doprecyzowanie przesłanek przyznania odszkodowania osobie zajmującej lokal w nieruchomości warszawskiej w dniu wydania decyzji reprywatyzacyjnej, której dotyczy ostateczna decyzja Komisji uchylająca decyzję reprywatyzacyjną, poprzez wskazanie, iż odszkodowanie takie przysługuje od Skarbu Państwa za poniesioną szkodę z powodu trwałej lub czasowej niemożności korzystania z nieruchomości warszawskiej lub jej części oraz z powodu podwyższenia czynszu albo innych opłat za używanie lokalu w stosunku do czynszu dotychczasowego, 
 • wprowadzenie zasady, iż od decyzji Komisji w przedmiocie przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia sprzeciw może wnieść jedynie osoba, na rzecz której świadczenie takie zostało przyznane, natomiast uprawnienie takie nie przysługuje m. st. Warszawa,
 • wprowadzenie zasady, iż uchylenie, zmiana lub stwierdzenie nieważności decyzji Komisji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną nie stanowi podstawy do wzruszenia decyzji w przedmiocie przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia,
 • wprowadzenie zasady, iż w razie wydania przez Komisję decyzji uchylającej decyzję reprywatyzacyjną gmina albo Skarb Państwa są obowiązane do przejęcia zarządu nieruchomością warszawską, a osoba, na rzecz której wydano decyzję reprywatyzacyjną, jej następca prawny albo dotychczasowy zarządca, są obowiązani niezwłocznie wydać nieruchomość, a także dopełnić wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego przejęcia i sprawowania zarządu,
 • wprowadzenie zasady, iż w razie przejęcia zarządu nieruchomością warszawską gmina albo Skarb Państwa pobierają czynsz za zajmowany lokal na podstawie umowy zawartej przed wydaniem decyzji reprywatyzacyjnej, według aktualnych stawek określonych odpowiednio w uchwale rady miasta lub zarządzeniu starosty.

Ponadto uchwalona ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, zwanej dalej „ugn”, polegające na zmianie regulacji dotyczących zasad oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste.

Ustawa wprowadziła również zmianę art. 214b ust. 2 ugn poprzez wskazanie, iż określona w tym przepisie podstawa umorzenia postępowania zachodzi wówczas, gdy w sprawie nie wpłynęło żadne inne pismo oprócz wniosku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dekretu, w okresie 30 lat od dnia złożenia wniosku. Ustawa wprowadza również w art. 214b ust. 2 ugn regulację wskazującą, iż wnioskodawcy oraz jego następcy prawni nie mogą być reprezentowani przez kuratora spadku lub kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

Ustawa wprowadziła również nową regulację art. 214c ugn wskazującą, iż odmawia się oddania gruntu w użytkowanie wieczyste na rzecz osoby, która nabyła prawo lub roszczenie od kuratora reprezentującego osobę uprawnioną, ustanowionego dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, jeżeli nie było podstaw do jego ustanowienia albo od kuratora spadku lub z naruszeniem przepisów o dziedziczeniu, w tym przepisów dotyczących dziedziczenia spadków wakujących lub nieobjętych.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 207/2020, poz. 1709).

USTAWA z dnia 9 marca 2017 r. o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa (Dz. U. Nr 234/2018, poz. 2267).

USTAWA z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. Nr 218/2019, poz. 2181).

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 9/2020, poz. 65, z późn. zm.).

Jednolity tekst ustawy o własności lokali.

Od 30 października 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o własności lokali.

Ustawa określa sposób ustanawiania odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych, lokali o innym przeznaczeniu, prawa i obowiązki właścicieli tych lokali oraz zarząd nieruchomością wspólną.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o własności lokali (Dz. U. Nr 227/2020, poz. 1910).

Niektóre definicje ustawy:

Samodzielny lokal mieszkalny - wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Od 2 listopada 2020 r. obowiązuje jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Rozporządzenie określa:

 • sposób i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, regulamin organizacji tej praktyki, jej program oraz sposób dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzór dziennika praktyki i koszt jego wydania,
 • sposób i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego, sposób ustalania i rodzaje kosztów tego postępowania, organizację Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej działania,
 • wzory świadectw nadania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości oraz sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów tych świadectw w przypadku ich utraty,
 • sposób prowadzenia centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 1 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. Nr 229/2020, poz. 1925).

USTAWA o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 9/2020, poz. ,65 z późn. zm.).

Jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Od 12 listopada 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Ustawa określa zasady:

 • gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • podziału nieruchomości,
 • scalania i podziału nieruchomości,
 • pierwokupu nieruchomości,
 • wywłaszczania nieruchomości i zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,
 • udziału w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 • wyceny nieruchomości,
 • działalności zawodowej, której przedmiotem jest gospodarowanie nieruchomościami.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 236/2020, poz. 1990).

Niektóre definicje ustawy:

Nieruchomość gruntowa - należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności.

Zasób nieruchomości - należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa.

Działka gruntu - należy przez to rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej.

Jednolity tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Od 19 listopada 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustawa reguluje sprawy:

 • krajowego systemu informacji o terenie;
 • organizacji i zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych;
 • ewidencji gruntów i budynków;
 • zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
 • gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
 • rozgraniczania nieruchomości;
 • geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz koordynacji sytuowania tych sieci;
 • państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
 • uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii;
 • ewidencji miejscowości, ulic i adresów.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 241/2020, poz. 2052).

Jednolity tekst ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Od 19 listopada 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Ustawa reguluje zasady przekształcania prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. Nr 241/2020, poz. 2040).

Nadanie Policji oraz Żandarmerii Wojskowej uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Od 30 listopada 2020 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

Nowela ma celu wprowadzenie do porządku prawnego kompleksowych regulacji, które zapewnią ochronę prawną osobom doznającym przemocy w rodzinie. Wprowadza instrumenty prawne, które pozwolą na szybkie izolowanie osoby dotkniętej przemocą od osoby stosującej przemoc, w sytuacji gdy stwarza ona zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Ustawa nowelizuje w szczególności ustawę – Kodeks postępowania cywilnego, ustawę oraz ustawę o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych  .

Wprowadzane zmiany dotyczą nadania Policji oraz Żandarmerii Wojskowej (w stosunku do żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową) uprawnienia do wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz mogą być wydane podczas interwencji podjętej przez funkcjonariuszy lub żołnierzy albo w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie. Ustawa określa również kryteria, które policjanci lub żołnierze mają uwzględniać przy ocenie istnienia przesłanek do wydania nakazu lub zakazu. Nakaz lub zakaz będą mogły być wydane łącznie, nawet w przypadku nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc rodzinie. Będą przy tym natychmiast wykonalne i będą wskazywały m.in. obszar lub odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą osoba stosująca przemoc będzie obowiązana zachować.

Obowiązany do przestrzegania nakazu lub zakazu będzie musiał opuścić wspólnie zajmowane mieszkanie i jego bezpośrednie otoczenie, pozostawiając klucze w tym mieszkaniu. Będzie mógł zabrać rzeczy osobistego użytku. Osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której zostanie wydany nakaz lub zakaz, będzie także obowiązana do przekazania Policji bądź Żandarmerii Wojskowej informacji o miejscu pobytu oraz, w miarę możliwości, numeru telefonu.

Osoba, w stosunku do której zostanie wydany nakaz lub zakaz, będzie mogła zaskarżyć decyzję Policji lub Żandarmerii Wojskowej do sądu (termin 3 dni).

Ponieważ nakaz lub zakaz tracą moc po upływie 14 dni od ich wydania, omawiana nowelizacja wprowadza w Kodeksie postępowania cywilnego regulacje udzielenia przez sąd zabezpieczenia w sprawie o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego polega także na dodaniu odrębnych przepisów normujących postępowanie w sprawach o zobowiązane osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Przepisy te mają uprościć i przyspieszyć rozpoznawanie spraw.

Nowelizacja wprowadza również nowy typ wykroczenia za niezastosowanie się do nakazu lub zakazu wydanego przez Żandarmerię Wojskową lub Policję bądź przez sąd.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115/2020, poz. 956).

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 85/2019, poz. 821, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 150/2019, poz. 1460, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 28/2020, poz. 218).

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 46/2020, poz. 360).

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 52/2020, poz. 431).

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 85/2020, poz. 729).

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 88/2020, poz. 755, z późn. zm.).

Jednolity tekst ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Od 3 grudnia 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Ustawa określa zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 27 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. Nr 252/2020, poz. 2147).

Niektóre definicje ustawy:

Port zewnętrzny - część portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o portach, powstała w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami).

Inwestycje w zakresie budowy portu zewnętrznego - roboty budowlane związane z przygotowaniem i realizacją budowy, przebudowy, remontu, montażu lub rozbiórki portu zewnętrznego, obejmujące.

Jednolity tekst ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Od 15 grudnia 2020 r. obowiązuje jednolity tekst ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Ustawa reguluje zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do:

 • nieruchomości rolnych w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem gruntów znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych i parków narodowych,
 • innych nieruchomości i składników mienia pozostałych po likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej oraz ich zjednoczeń i zrzeszeń,
 • lasów niewydzielonych geodezyjnie z nieruchomości, określonych w poprzednich punktach.

Podstawa prawna:

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 260/2020, poz. 2243).

Zmiana ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa ma na celu udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego instrumentu na rzecz termomodernizacji (w tym wymiany nieekologicznych źródeł ciepła) budynków jednorodzinnych osób ubogich energetycznie -  „Program Stop Smog”.

Ustawa zmierza ponadto do usprawnienia działania rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Ustawa przewiduje m.in. zmniejszenie minimalnej liczby budynków jednorodzinnych umożliwiającej aplikowanie do programu (z 2% do 1% lub 20 budynków) oraz jednorazowe zniesienie tego limitu, w sytuacji gdy wcześniej gmina zawarła co najmniej jedno porozumienie. Wprowadza również zmniejszenie z 50% do 30% wymaganej redukcji zapotrzebowania na ciepło grzewcze, liczonej łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych realizowanych przez gminę w ramach jednego porozumienia. Ustawa wydłuża z 3 lat do 4 lat okres realizacji porozumienia – w przypadku realizacji przez gminę w danym porozumieniu więcej niż 2% budynków jednorodzinnych w gminie. Ponadto skraca z 10 lat do 5 lat okres po zakończeniu porozumienia dla zobowiązań dotyczących obowiązku beneficjenta w zakresie: zwrotu odpowiedniej części wartości przedsięwzięcia w przypadku sprzedaży budynku, przestrzegania warunków umowy, przechowywania treści porozumienia przez gminę i właściwego ministra oraz utrzymywania przez gminę efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych.

Ustawa wprowadza instrumenty prawne umożliwiające podjęcie działań w zakresie zdiagnozowania źródeł niskiej emisji, przewidujące rozpoczęcie gromadzenia jednolitych i spójnych danych w skali całego kraju dotyczących budynków i pochodzących z nich źródeł emisji, które stanowią kluczowy element do planowania działań naprawczych.

Na mocy ustawy powstanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) w celu gromadzenia jednolitych, ustandaryzowanych i spójnych danych dotyczących budynków i lokali oraz eksploatowanych w nich:

 • źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej,
 • źródeł energii elektrycznej,
 • spalania paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo ochrony środowiska, o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Ustawa zakłada powstanie Funduszu Ekologicznego Poręczeń i Gwarancji, z którego będą udzielane gwarancje lub poręczenia spłaty kredytów i pożyczek na projekty ekologiczne.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 250/2020, poz. 2127.).

USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 4/2020, poz. 22, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 8/2019, poz. 51.).

USTAWA z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. Nr 166/2020, poz. 1654, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 17/2020, poz. 122, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 34/2020, poz. 264, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 120/2020, poz. 995, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. Nr 135/2020, poz. 1100).

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 145/2020, poz. 1219, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 162/2020, poz. 1333, z późn. zm.).

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 176/2020, poz. 1426, z późn. zm.).

Prawo zamówień publicznych od nowa.

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązuje ustawa - Prawo zamówień publicznych.

Ustawa reguluje zamówienia publiczne, zwane dalej „zamówieniami”, oraz konkursy, w tym określa:

 • podmioty obowiązane do stosowania przepisów ustawy;
 • zakres wyłączeń stosowania przepisów ustawy;
 • zasady udzielania zamówień;
 • etapy przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 • tryby udzielania zamówień oraz szczególne instrumenty i procedury w zakresie zamówień;
 • wymagania dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego oraz umów ramowych;
 • organy właściwe w sprawach zamówień;
 • środki ochrony prawnej;
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego;
 • kontrolę udzielania zamówień oraz kary pieniężne.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 207/2019, poz. 2019).