Komunikat nr 1 Komisji Wyborczej ŚSRM

Katowice, dnia 19.04.2022r.

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy
Członkowie
Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych
w Katowicach

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 12.04.2022r. ukonstytuowała się Komisja Wyborcza.

Komisja Wyborcza została wybrana w składzie: 

Przewodniczący - Janusz Lipowczan
Sekretarz - Ewa Noszczyk

Pozostali członkowie Komisji Wyborczej: 

- Adam Bartyzel
- Szymon Besuch
- Jolanta Nowak                  

Komisja Wyborcza działa w oparciu o Statut Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (uchwalony w dniu 10.09.2010r. ze zmianami przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Katowicach) i Regulamin Wyborów Prezesa Stowarzyszenia oraz Organów Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (uchwalony w dniu 10.06.2017r.)

Kto jest do wybrania?

  1. Prezes Stowarzyszenia

 oraz Organy Stowarzyszenia

  1. Rada Stowarzyszenia
  2. Komisja Rewizyjna
  3. Komisja Etyki Zawodowej.

Komisja Wyborcza zachęca Koleżanki i Kolegów członków Stowarzyszenia do zgłaszania kandydatur na Prezesa Stowarzyszenia oraz ww. organów - Rady Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej i Komisji Etyki Zawodowej.

Zgodnie z §20 Regulaminu Wyborów :

  • Lista kandydatów na Prezesa Stowarzyszenia powinna zawierać co najmniej dwóch kandydatów;
  • Lista kandydatów na członków Rady Stowarzyszenia powinna zawierać co najmniej 9 nazwisk (Rada Stowarzyszenia składa się z 11 członków – Prezesa Stowarzyszenia, Przewodniczących Oddziałów oraz członków wybieranych w głosowaniu tajnym).
  • Lista kandydatów na członków Komisji Rewizyjnejco najmniej 4 nazwiska (Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków: 3 wybieranych przez WZC w głosowaniu tajnym oraz po jednym członku wybieranym przez Zebranie Członków Oddziałów Stowarzyszenia)
  • Lista kandydatów na członków Komisji Etyki Zawodowejco najmniej 6 nazwisk

Kto może kandydować?

Do organów wybieralnych stowarzyszenia mogą kandydować członkowie zwyczajni legitymujący się co najmniej 5-cio letnim stażem w Stowarzyszeniu (§ 22.2 Statutu).

Członkiem Komisji Etyki Zawodowej może być osoba (rzeczoznawca majątkowy) legitymująca się co najmniej 5-cio letnim stażem w Stowarzyszeniu jako członek zwyczajny. Członkiem Komisji Etyki Zawodowej nie może być osoba, wobec której orzeczono karę dyscyplinarną z tytułu odpowiedzialności zawodowej w rozumieniu art. 178 ustawy o gospodarce nieruchomościami (§33 Statutu).

Członkowie Rady nie mogą być wybierani do Komisji Rewizyjnej, Komisji Etyki Zawodowej, Komisji Opiniującej oraz nie mogą być członkami władz innych organizacji zrzeszających rzeczoznawców majątkowych.

Jak dokonać zgłoszenia kandydatów?

Każdy wyborca, czyli zwyczajny członek Stowarzyszenia, ma prawo zgłaszania kandydatów na prezesa oraz do organów Stowarzyszenia.

Komisja Wyborcza rozpocznie przyjmowanie zgłoszeń kandydatur w dniu 20 kwietnia 2022r.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 27 maja 2022r.

Jeżeli w dniu ogłaszania ostatecznej listy kandydatów ich liczba będzie mniejsza od wymaganej, wówczas uzupełnienia dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków przed rozpoczęciem wyborów.

Zgłoszenie kandydata może być dokonane wyłącznie w formie pisemnej. Zgłoszenie uważa się za dokonane, jeśli zawiera pisemną zgodę kandydata (stosowne druki zgłoszenia i zgody kandydatów przesyłam w załączeniu).

Zgłoszeń kandydatów dokonuje się u członka Komisji Wyborczej.

Komisja Wyborcza postanowiła, iż zgłoszenia przyjmować będzie Sekretarz Komisji – Ewa Noszczyk

Zgłoszeń kandydatów można dokonać również:

  • za pośrednictwem biura Stowarzyszenia, w którym pracownik przyjmie zgłoszenie pisemne, a następnie przekaże je Sekretarzowi Komisji,
  • przez przesłanie zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres biura Stowarzyszenia - info@srm.com.pl

Skąd będzie wiadomo kto kandyduje?

W okresie zgłaszania kandydatów Komisja Wyborcza będzie na bieżąco przedstawiała dane o zgłoszonych już kandydatach. Informacje te będą przedstawiane na tablicy ogłoszeń w biurze Stowarzyszenia, na stronie internetowej Stowarzyszenia, a także przesyłane przez listę mailingową Stowarzyszenia.

Ostateczne listy kandydatów na prezesa Stowarzyszenia i członków organów ogłoszone zostaną przez Komisję Wyborczą w porządku alfabetycznym na tablicy ogłoszeń w biurze Stowarzyszenia oraz na stronie internetowej Stowarzyszenia (dla członków), na 7 dni przed terminem wyborów.

Kiedy Wybory?

Przypominamy, że WALNE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE ZEBRANIE CZŁONKÓW ŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH odbędzie się w dniu 4 czerwca 2022r.

Co zrobić, jeśli mamy wątpliwości co do procedury wyborów?

W razie wątpliwości, co do procedury wyborów prezesa oraz organów Stowarzyszenia, członkowie Komisji Wyborczej zachęcają do kontaktów za pomocą poczty elektronicznej lub telefoniczne. Poniżej podajemy nasze dane kontaktowe:

- Janusz Lipowczan – przewodniczący Komisji Wyborczej - tel. 693 707 501, e-mail: janusz.lipowczan@gmail.com

- Ewa Noszczyk – sekretarz Komisji Wyborczej - tel. 512 769 397, e-mail: noszczyk.ewa@gmail.com

- Adam Bartyzel – członek Komisji Wyborczej - tel. 601 513 546, e-mail: rmbartyzel@poczta.onet.pl

- Szymon Besuch - członek Komisji Wyborczej - tel. 502 031 919, e-mail: biuro@geotaksa.rybnik.pl

- Jolanta Nowak – członek Komisji Wyborczej – tel. 607 397 509, e-mail: nomac@ka.onet.pl

W załącznikach:

- Regulamin Wyborów Prezesa Stowarzyszenia oraz Organów Śląskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych (uchwalony w dniu 10.06.2017r. przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w Katowicach);
- druk zgłoszenia kandydata ze zgodą na kandydowanie,
- druk zgłoszenia kandydata,
- druk zgody na kandydowanie.


Janusz Lipowczan
Przewodniczący Komisji Wyborczej